Oferta dla obiektów komercyjnych

Oferujemy kompleksowe usługi zarządzania obiektami komercyjnymi poprzez:

 • monitorowanie i nadzorowanie realizacji umów najmu,
 • reagowanie na potrzeby najemców, współpraca z pracownikami obsługi w celu rozwiązywania bieżących problemów,
 • zbieranie, przechowywanie i archiwizacja informacji, dokumentacji, zapisów, które mogą mieć wpływ na nieruchomość,
 • informowanie właściciela obiektu o wszelkich faktach, mogących mieć wpływ na funkcjonowanie obiektu,
 • planowanie, organizowanie i nadzór nad pracami remontowymi obiektu,
 • egzekwowanie od wykonawców napraw i remontów w ramach gwarancji/rękojmi,
 • organizację przetargów na świadczenie usług remontowych i naprawczych,
 • zapewnienie zarządzanemu obiektowi:
  – nadzoru i kontroli nad świadczeniem usług zarządzania technicznego,
  – koordynacja wszystkich usług świadczonych przez usługodawców zewnętrznych związanych z obsługą nieruchomości,
  – koordynowanie działań w przypadku wystąpienia awarii w obrębie nieruchomości 24/7
  – prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego,
  – zlecanie okresowych inspekcji obiektu budowlanego, zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym
 • reprezentowanie właściciela nieruchomości przy likwidacji szkód.