Oferta dla wspólnot mieszkaniowych

Obsługa administracyjna nieruchomości w pełnym zakresie obejmuje poniższe czynności:

 • Kontrola oraz nadzór nad firmami obsługującymi nieruchomość,
 • Negocjacje z mieszkańcami w sprawie konfliktowych sytuacji,
 • Opracowanie projektów rocznych planów gospodarczych nieruchomości zawierających plany remontowo – modernizacyjne i korekty tych planów zgodnie z oczekiwaniami Zarządu Wspólnoty lub spółdzielni,
 • Realizację przyjętych planów gospodarczych i remontowych,
 • Organizowanie przetargów ofert zbieranie ofert dotyczących usług świadczonych na rzecz wspólnoty mieszkaniowej,
 • Dobór lub pomoc w doborze firm świadczących usługi dla nieruchomości oraz przygotowywanie umów zawieranych z tymi firmami,
 • Negocjowanie warunków oraz cen umów usług świadczonych na rzecz wspólnoty mieszkaniowej,
 • Przygotowanie zestawienia potrzeb remontowych i modernizacyjnych wraz z podaniem szacunkowego harmonogramu rzeczowo-finansowego,
 • Organizację i prowadzenie zebrań wspólnoty mieszkaniowej, przygotowanie treści uchwał, regulaminów,
 • Prowadzenie korespondencji z innymi podmiotami związanymi ze Wspólnotą Mieszkaniową (np. urząd miasta, ubezpieczyciele),
 • Prowadzenie i archiwizacja dokumentów dotyczących: zebrań, uchwał, korespondencji z Członkami Wspólnoty Mieszkaniowej, zleceń i zamówień, zawartych umów, postępowania w sprawie zadłużeń, przychodów i wydatków nieruchomości,
 • Spisywanie stanów liczników na nieruchomości, w celu prawidłowego rozliczenia mediów (C.W, Z.W, C.O, CT),
 • Zbieranie podpisów pod uchwałami,
 • Prowadzenie ewidencji lokali i ich użytkowników,
 • Przyjmowanie zgłoszeń o awariach i usterkach i zlecanie ich napraw,
 • Nadzór nad usuwaniem awarii i usterek,
 • Rzetelne prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego wraz z zapewnieniem przeglądów technicznych, prowadzenie dokumentacji technicznej określonej przepisami - Książka Obiektu Budowlanego, dzienniki konserwacji, książki licznikowe, książki serwisowe,
 • Zlecanie i nadzór nad terminowym dokonywaniem przeglądów wymaganych Prawem budowlanym (m.in. ogólnobudowlany, ochrony środowiska, p.poż., wentylacji i inne) oraz warunkami gwarancji,
 • Nadzór nad prowadzonymi w ramach przyjętego planu gospodarczego remontami oraz modernizacjami,
 • Zapewnienie nadzoru nad wykonywaniem prac remontowych oraz modernizacyjnych przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane,
 • Doradztwo w zakresie budowlanym,
 • Proponowanie rozwiązań ograniczających koszty i zwiększających bezpieczeństwo,
 • Zapewnienie stabilnego zaopatrzenia w media (woda, ciepło, gaz, energia elektryczna),
 • Udział w przeglądach gwarancyjnych nieruchomości.

 

Obsługa finansowo – księgowa:

 • Prowadzenie ksiąg bądź ewidencji pozaksięgowych w sposób przewidziany
  w Ustawie o rachunkowości,
 • Prowadzenie księgowości dodatkowej czytelnej dla odbiorcy we wcześniej ustalonej formie w tym podgląd konta przez www (np. e-kartoteka),
 • Prowadzenie dokumentacji księgowej oraz kadrowej,
 • Ustalanie każdego miesiąca wysokości składek na ubezpieczenia społeczne,
 • Sporządzanie i przesyłanie do właściwego oddziału ZUS odpowiednich deklaracji rejestrujących i wyrejestrowujących z ubezpieczenia społecznego pracowników,
 • Sporządzanie w imieniu Wspólnoty przelewów tytułem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
 • Przygotowywanie list płac dla pracowników Wspólnoty,
 • Przygotowywanie i przesyłanie do Urzędu Skarbowego deklaracji podatkowych PIT dotyczących osób związanych ze Wspólnotą stosunkiem prawnym na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło,
 • Przygotowywanie w imieniu Wspólnoty druków przelewów z tytułu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, które uzyskują od Wspólnoty przychody na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło,
 • Przygotowywania rocznych deklaracji podatkowych osób związanych ze Wspólnotą umową o pracę, umową o dzieło lub umową zlecenia,
 • Prowadzenie księgowości oraz ewidencji pozaksięgowych,
 • Windykacja należności,
 • Prowadzenie rozliczeń z urzędami skarbowymi oraz ZUS,
 • Sporządzanie rozliczeń oraz raportów finansowych zgodnie z wymaganiami Zarządu,
 • Doradztwo w zakresie finansowania działalności Wspólnoty m.in. możliwości pozyskiwania środków finansowych dla Wspólnoty.

 

Obsługa prawna:

 • weryfikacja podpisywanych umów,
 • windykacja należności na drodze sądowej i komorniczej,
 • rozwiązywanie pojawiających się problemów prawnych,
 • zapobieganie pojawiania się problemów prawnych

 

Obsługa Wspólnoty i ich Mieszkańców

 • Organizowane i prowadzenie zebrań rocznych Wspólnoty,
 • Prowadzenie elektronicznej tablicy informacyjnej z powiadomieniem e-mali Mieszkańców,
 • Nadzór nad prawidłowością wykonywania usług sprzątania i ochrony kontrole dzienne i nocne,
 • Prowadzenie i aktualizacja spisu lokali Właścicieli i Najemców wchodzących w skład nieruchomości,
 • Sporządzanie budżetu Wspólnoty (planu gospodarczego) wg ustaleń Zarządu oraz skrupulatna kontrola jego wykonania,
 • Kontrolowanie pracy księgowej oraz prowadzonej windykacji zaliczek na koszty zarządu mediów oraz fundusz remontowy.

 

Wspomaganie i doradztwo dla Zarządu Wspólnoty

 • Opracowywanie wspólnych koncepcji działań i propozycja rozwiązania niektórych problemów,
 • Negocjowanie umów z kontrahentami,
 • Zbieranie głosów obiegiem w ramach otrzymanego pełnomocnictwa zarządu,
 • Wspólne ustalenie procedur i wdrażanie ISO.